Skip to main content

COVID-19 Vietnamese information

Truy cập coronavirus (COVID-19) để biết thông tin y tế hoặc gọi số 1800 675 398

Thông tin về che miệng, mũi

Dịch vụ Hội đồng Thành phố –  các văn phòng và cơ sở cộng đồng hiện đóng cửa

Chính sách Hoàn cảnh Túng quẫn COVID-19 - xem Hội đồng Thành phố có thể giúp đỡ quý vị như thế nào nếu quý vị gặp khó khăn về tài chính bởi vì COVID-19

 

Các nguồn thông tin khác nữa

 

Hãy gọi số 131 450 nếu cần thông dịch viên.

Read Australian Government vaccination information in Vietnamese.